حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠١٤


* خطاب به ایرانیان مقیم خارج - با تمام قوا برای آزادی زندانیان سیاسی بکوشیم!
* جهان را عليه اسيد پاشي بميدان بياوريم - عاملان اسید پاشی به زنان را مردم می شناسند!

* رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی با مهاجرین افغانستانی نباید بی پاسخ بماند