حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠١٣


* با تمام قوا در دفاع از کارگران زندانی
* بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن
- کنفرانس، نمایشگاه عکس، راهپیمائی و مراسم!
* ٢٠ آوریل در دفاع از کارگران زندانی
* انتخاب مردم ایران سرنگونی حكومت اسلامی است
* به دو هفته کارزار علیه اعدام بپیوندید
* سه هفته کمپین برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی! به این کمپین بپیوندید!
* کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد - در آکسیون های روز شنبه ٢١ سپتامبر شرکت کنید