حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠١٢


* در راهپیمائی ها و برنامه های اول مه شرکت کنید!
* وعده ما شنبه ۲۶ مه در سراسر جهان علیه فتوای آیت اله ها
* برای هفتمین سال متوالی صدای کارگران ایران در سازمان جهانی کار طنین انداخت
* کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند
* جمهوری اسلامی باید تحریم کامل سیاسی شود
* در باره بستن شدن سفارت کانادا در ایران
* در همبستگی با کارگران در اروپا و علیه سیاست های ریاضت اقتصادی در اعتراضات 14 نوامبر شرکت کنیم!
* علیه اعدام ها، علیه قتل ستار بهشتی و برای آزادی زندانیان سیاسی