حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٣


ژانویه
* قطعنامه عليه جنگ آمريکا و در دفاع از مردم عراق
* تظاهرات در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل
* تظاهرات حزب کمونیست کارگری علیه حضور خرازی در اتحادیه اروپا
مارس
* به مردم آزادیخواه، به ایرانیان مقیم خارج : همراه با همه مردم دنیا در اعتراضات ضدجنگ شرکت کنید!
آوریل
* در تظاهرات ضد جنگ در روز ١٢ آوریل شرکت کنید!
* در حمایت از ٦٠٠ پناهنده ایرانى در مرز اردن
* پیکت اعتراضى در برابر سفارت اردن
مه
* مراسم اول مه در ترکیه
* کارگران نفت نروژ و خدمات عمومى دانمارک خواهان آزادی دستگیر شدگان سقز شدند
ژوئیه
* در حمایت از مبارزات دانشجویان، کارگران، زنان و مردم ایران
* بزرگترین تظاهرات ایرانیان در خارج کشور
اكتبر
* به حکم اعدام افسانه نوروزی اعتراض کنید!
نوامبر
* دو روز میتینگ و تظاهرات در اسلو
* اسلو: کنفرانس مطبوعاتى آلترناتیو ٩ دسامبر - میتینگ اعتراضى ١٠ دسامبر
دسامبر
* پلیس بلژیک وحشیانه به تحصن پناهندگان ایرانى در دانشگاه یورش برد