حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ٢٠٠٢


ژانویه
* اتحادیه های کارگری از معلمان ایران حمایت کردند
* اتحادیه های معلمان آمریکا از معلمان ایران حمایت کردند
فوریه
* علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسى
* حمایت از معلمین ایران ادامه دارد
مارس
* آکسیون در اعتراض به دستگیری های اخیر
آوریل
* از کمپین حزب کمونیست کارگری ایران و عراق علیه جنایات دولت اسرائیل حمایت کنید
* روز اول مه، مارکس را به خیابانها بیاوریم!
مه
* فدراسیون اتحادیه های کارگران نفت نروژ جمهوری اسلامى را بخاطر سرکوب کارگران شدیدا محکوم کرد
* ماه عسل اتحادیه اروپا و رژیم سنگسار اسلامى در ایران
ژوئن
* نام ماموران عالیرتبه ساواما در دانمارک و اسناد و اطلاعات آنها باید فورا افشا شود
ژوئیه
* در تظاهرات برای آزادی دستگیر شدگان ١٨ تیر برای آزادی زندانیان سیاسى شرکت کنید!
* تظاهرات در حمایت از کارگران ایران، علیه ضرب و شتم و دستگیری کارگران
* تظاهرات های گسترده حزب کمونیست کارگری در خارج کشور
اوت
* اتحادیه کارکنان بیمارستان در بریتیش کلمبیا (کانادا) از جمهوری اسلامى خواست کارگران زندانى را فورا آزاد کند
* اتحادیه کارگران پست کانادا جمهوری اسلامى را بخاطر سرکوب وحشیانه کارگران شدیدا محکوم کرد
سپتامبر
* در سالروز ١١ سپتامبر پایان دادن به تروریسم کماکان امر جهان متمدن است!
* اتحادیه کارگران خدمات فنلاند به جمهوری اسلامى بخاطر سرکوب کارگران شدیدا اعتراض کرد
* حزب کمونیست فنلاند، اتحادیه متال و اتحادیه کارگران ساختمانى فنلاند جمهوری اسلامى را بخاطر سرکوب وحشیانه کارگران شدیدا محکوم کردند
* با تلاش فعالین حزب کمونیست کارگری ایران شبکه ضد راسیست در فنلاند و اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد جمهوری اسلامى را بخاطر سرکوب کارگران محکوم کردند
اكتبر
* آکسیونهای حزب کمونیست کارگری علیه اعدامهای اخیر در ایران
نوامبر
* اتحادیه های کارگری فنلاند جمهوری اسلامى را بخاطر سرکوب کارگران محکوم کردند
* اتحادیه های کارگری آمریکا اعدامهای اخیر توسط جمهوری اسلامى را محکوم کردند!
* کمپین حزب کمونیست کارگری علیه موج اعدامهای اخیر ادامه دارد
* حمایت از کمپین حزب علیه اعدامها در ایران ادامه دارد