حزب کمونيست کارگری ايران
  http://www.wpiran.org
 

 اطلاعیه های تشكیلات خارج كشور حزب: سال ١٩٩٩


ژانویه
* خطاب به ایرانیان خارج کشور: به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامى فرصت ندهید!
* فراخوان آکسیون سراسری علیه تروریسم رژیم اسلامى ایران
* در تظاهرات روز ٢٣ ژانویه فعالانه شرکت کنید
* در تظاهرات سراسری روز ١٦ ژانویه در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا تظاهر کنندگان خواهان سرنگونى رژیم جمهوری اسلامى ایران شدند
* آکسیون اعتراضى علیه رژیم اسلامى ایران
* نامه سرگشاده به رهبران سندیکاهای کارگری در فرانسه
* پا‌هایمان از حرکت و گلو‌هایمان از فریاد‌، باز‌نخواهد ایستاد
فوریه
* جمهوری اسلامى را بخاطر زن ستیزی‌اش محکوم کنید!
* ٢ فوریه اعتراض سراسری علیه سفرخرازی به فرانسه
  ٣ فوریه تظاهرات در مقابل پارلمان فرانسه در پاریس

* قربانى اول کیست؟
* خرازی فرار کرد  - قاطعانه از سفر خاتمى ممانعت خواهیم کرد
* تظاهرات سراسری در حمایت از مبارزه توده‌ای مردم کردستان
* در همبستگى با مبارزات مردم کردستان امروز در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامى در چندین کشور تظاهراتهای اعتراضى برگزار شد.
* ادامه تظاهرات علیه رژیم اسلامى در اعتراض به سرکوب مردم کردستان
مارس
* ارتجاع ‌اسلامى در ایران ٢٠ ساله شد.
  نگاهى کوتاه به بیلان ٢٠ سال حاکمیت جمهوری‌اسلامى

* حجاب‌اسلامى: مرگ جمهوری‌اسلامى
* شنبه ٦ مارس تظاهرات سراسری در اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامى
* تظاهرات سراسری علیه سفر خاتمى به ایتالیا
* در تظاهراتها و گردهم‌آئى‌‌های ٨ مارس در کشورهای اروپا، در آمریکا، کانادا و استرالیا، رژیم اسلامى ایران بخاطر سرکوب شدید زنان محکوم گردید.
* اتحاد کارگران صنعت نفت ایتالیا سفر خاتمى را محکوم کرد.
* در دفاع از کودکان ایران
* رژیم اسلامى سفر رئیس جمهور خود به فرانسه را لغو کرد
* آکسیونهای حزب کمونیست کارگری ایران در اعتراض به کشته و مجروح شدن ٦٠ کودک در ایران  - از حقوق کودکان ایران دفاع کنید!
آوریل
* اتحادیه کارگران پست کانادا جمهوری اسلامى را بخاطر عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران ایران محکوم کرد.
* اتحادیه های کارگری کانادا طى نامه هائى به خاتمى خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران شدند
* دستمزد کارگران را پرداخت کنید!
* اول ماه مه روز اتحاد و همبستگى جهانى کارگران گرامى باد!  دنیای آنها، دنیای ما!
* تعداد دیگری از اتحادیه های کارگری، جمهوری اسلامى را بخاطر عدم پرداخت دستمزدهای کارگران محکوم کردند
مه
* مرکزاطلاعات بین المللى کارگری طى قطعنامه ای از کارگران ایران حمایت کرد
* کمپین حمایت از کارگران ایران و دستمزدهای معوقه ادامه دارد
* تعدادی از رهبران اتحادیه های کارگری انگلیس طى قطعنامه ای خواهان پرداخت فوری دستمزدهای کارگران ایران شدند
* در انفجار خط لوله اهواز ٧٠ کارگر نفت مجروح شدند!
ژوئن
* تظاهرات
* آکسیون های سراسری حزب کمونیست کارگری ایران در اعتراض به عدم پرداخت دستنمزد کارگران، ناامنى محیط کار و فقدان حق تشکل و اعتصاب در ایران برگزار شد.
* اتحادیه های کارگری سوئد از کارگران ایران حمایت کردند
* اتحادیه های کارگری آلمان، نروژ، و آمریکا از کارگران ایران حمایت کردند
* خشم ث. ژ. ت. از نا‌ایمنى شرایط کار در جمهوری‌اسلامى
* جمهوری اسلامى را باید از هیئت مدیره سازمان جهانى کار بیرون انداخت!
ژوئیه
* اتحادیه های کارگری و سازمانهای سیاسى در دانمارک طى نامه ای به سفیر رژیم اسلامى از کارگران ایران حمایت کردند
* اتحادیه های کارگری آلمان و فنلاند و سازمانهای سیاسى سوئد از کارگران ایران حمایت کردند
اوت
* سندیکای کارگری فرانسه خواهان آزادی تمامى زندانیان سیاسى در ایران شد
* در تظاهراتهای حزب کمونیست کارگری ایران در دفاع از زندانیان سیاسى شرکت کنید!
* در اعتراض به دستگیری دانشجویان و مردم معترض، سازمانهای سیاسى اروپا جمهوری اسلامى را محکوم کردند
* کمپین حزب کمونیست کارگری ایران در دفاع از زندانیان سیاسى ادامه خواهد یافت
* جمهوری اسلامى تعدادی از دستگیر شدگان را به اعدام محکوم کرد.
* ٥١ سازمان کارگری آمریکا خواهان لغو فوری احکام اعدام و زندان دستگیر شدگان شدند
* در تظاهرات سراسری روز شنبه ٢١ اوت، علیه احکام اعدام و زندان دستگیر شدگان، شرکت کنید
* اتحادیه های کارگری و دانشجویى کانادا رژیم اسلامى را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامى دستگیر شدگان اخیر در ایران شدند
سپتامبر
* اتحادیه بین المللى کارگران کاغذ، مواد شیمیائى و انرژی آمریکا و سازمان های سیاسى در فنلاند به رفتار دولت ایران در مقابل کارگران و دانشجویان اعتراض کردند
* مشروعیت بخشیدن به رژیم جنایتکار اسلامى محکوم است
* تجمع فعالین حزب کمونیست کارگری در مقابل سفارت رژیم اسلامى در بن
* اتحادیه های کارگری استرالیا به جمهوری اسلامى شدیدا اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسى شدند
* تظاهرات‌علیه‌اعدام، علیه‌جمهوی‌اسلامى
اكتبر
* بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان طى نامه‌هائى به خاتمى و سفیر ایران خواهان لغو احکام اعدام، برسمیت شناختن حقوق کارگران و آزادیهای سیاسى شد
* فراخوان به تظاهرات در اعتراض به دولت فرانسه و سازمان یونسکو
نوامبر
* انقلابى که دنیا را لرزاند!
دسامبر
* به سفر خاتمى به فرانسه اعتراض کنید!
* بازهم حکم اعدام و جنایت توسط رژیم اسلامى!