کمیته آذربایجان

sahand-banner-logo

اطلاعیه های کمیته آذربایجان!

اتحاد جمهوری اسلامی وفاشیسم ترک را باید در هم بشکنیم!
ادامه مطلب...

برنامه های تلویزیون کانال جدید به ترکی

No Post found

 


سهند، نشریه کمیته آذربایجان

sahand-25

 

برای مشاهده و دریافت روی شماره کلیک کنید

Sahand No 21 Sahand No 22 ۲۳ ۲۴ ۲۵
Sahand No 16 Sahand No 17 Sahand No 18 Sahand No 19 Sahand No 20
Sahand No 11 Sahand No 12 Sahand No 13 Sahand No 14 sahand No 15
Sahand No 06 Sahand No 07 Sahand No 08 Sahand No 09 Sahand No 10
sahand 2 No 01 Sahand 2 No 02 Sahand 2 No 03 Sahand 2 No 04 Sahand No 05