کنگره ۱۰

اسناد مصوب کنگره دهم

اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران
ادامه مطلب...
wpi-Logo
گزارش هیئت اجرایی حزب به کنگره دهم
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قطعنامه در موردجنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قطعنامه در مورد عروج راست افراطی در غرب
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قطعنامه در مورد تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قطعنامه در مورد موقعیت ویژه جنبش کارگری
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قطعنامه در مورد رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در مورد ورزش زنان
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در حمایت از شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در باره نقش مخرب ناسیونالیسم ترک و ضرورت مقابله با آن
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در باره اهمیت جنبش دادخواهی بازماندگان قتل عامهای دهه ٦٠
ادامه مطلب...
wpi-Logo
قرار در مورد اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی
ادامه مطلب...

کنگره حزب بطور علنی از تلویزیون کانال جدید و اینترنت پخش شد. سخنرانی ها و بخشهای دیگر کنگره را از طریق این صفحه میتوانید مشاهده کنید!

No Post found

پیامهایی به کنگره دهم

wpi-Logo
پرویز پوینده و حامد رضائی: پیام به کنگره دهم
پیام به کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران با سلام های گرم به همه رفقا کنگره دهم حزب ما در
Read more.

پیامهای کوتاه ویدئویی اعضای کمیته مرکزی وانتظارشان از کنگره دهم حزب

No Post found