قطعنامه درباره: جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسلامی

از آنجا که

۱- سرنگونی طلبی و خواست بزیر کشیدن جمهوری اسلامی یک گرایش قوی و گسترده در جامعه است.

۲- هر اندازه جنبشهای اعتراضی بتوانند خواستهای برحقشان را به حکومت تحمیل کنند و یا به تحقق آنها نزدیک بشوند به همان میزان شرایط برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بیشتر فراهم میشود

۳-  فعالین و چهره ها و نهادهای مبارزاتی که در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اعتراضی و حق طلبانه در جامعه فعال و شناخته میشوند میتوانند در شرایط انقلابی نقش مهمی ایفا کنند. بویژه جنبش کارگری با گسترش و پيشروی بی سابقه ای که در دوره حاضر یافته است میتواند جايگاه تعیین کننده ای در روند سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشد .

۴- تضعیف و بهم ریختگی صفوف رژیم در اثر فشار اعتراضات جاری یک فاکتور مهم در شکلگیری انقلاب است.

۵- بسیاری از خواستهائی که در قالب مطالبات صنفی و مدنی مطرح میشود عملا موجودیت حکومت را بچالش میکشد و مساله بود و نبود حکومت را به گفتمان رایج در میان فعالین و توده مردم تبدیل میکند .

۶- در موارد متعددی “مطالبه” مطرح شده در جنبشهای جاری عملا به معنی خلع ید از جمهوری اسلامی است. در این موارد “جنبشهای مطالباتی” عملا  ظرف و شکل امکانپذیر ابراز وجود جنبش سرنگونی در توازن قوای موجود هستند.

۷- جنبشهای جاری در تعین و تدارک سیاسی و اجتماعی انقلاب آتی – دامنه و عمق، چهره ها و نهادهای فعال در انقلاب، خصلت طبقاتی، سازماندهی و رهبری، روند پیشروی، و امکان و شکل پیروزی انقلاب – نقش تعیین کننده ای ایفا میکنند.

لذا

حزب  شکلگیری و پیشروی جنبشهای حق طلبانه جاری را گام مهمی در جهت تقویت  و تعمیق جنبش سرنگونی میداند و انجام وظایف زیر را در اولویت خود قرار میدهد:

الف – دفاع پیگیر از خواستهای جنبشهای اعتراضی حق طلبانه و ضد تبعیض و دخالتگری فعال و عملی کادرها و اعضای حزب در جهت پیشروی هر چه بیشتر این جنبشها و تحقق اهداف و مطالبات مشخصشان

ب- طرح و اشاعه شعارها و سیاستهای رادیکال حزب بعنوان راه پیشروی و پیروزی این جنبشها

ج – تقویت و تعین بخشیدن به جنبشهای اعتراضی و مطرح کردن نهادها و فعالین این جنبشها به کمک کانال جدید و مدیای اجتماعی و دیگر رسانه های حزبی

د- مقابله با گرایشات راست و سازشکارانه و رفرمیستی در جنبشهای جاری

ه – شکل دادن به کمپین ها و جنبشهای اجتماعی در عرصه هائی تازه ای که امکان و شرایط مناسب  شکلگیری حرکت و جنبش اعتراضی وجود دارد.

و- نمایندگی کردن جنبشهای اعتراضی جاری در خارج کشور و بسیج افکار عمومی، اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ و آزادیخواه جهانی در حمایت فعال از جنبشهای برحق اعتراضی در ایران

حزب کمونیست کارگری پیشبرد پیگیر وظایف فوق را یک پیش شرط مهم تحکیم رابطه حزب با جامعه و گام تعیین کننده ای در تحقق تامین رهبری حزب درانقلاب آتی میداند. 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *