پیام شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به کنگرۀ دهم حزب کمونیست کارگری ایران

رفقا!

برگزاری دهمین کنگرۀ حزب کمونیست کارگری ایران را به شما شرکت کننده گان حاضر در کنگره و از طریق شما به تمام اعضاء و هواداران حزب تان تبریک و تهنئت گفته وبرایتان آرزوی کنگره یی موفق داریم.

 

این کنگره در موقعیت و شرایطی برگزار گردیده است که بشریت همچنان در چنبرۀ جنگ، فقر، ارتجاع و رقابت قدرت های امپریالیستی و در کل بحرانی که نظام سرمایه داری را فرا گرفته است، قرار دارد. بر متن و زمینۀ این بحران راست افراطی و نیروهای فاشیستی و اسلام سیاسی در همراهی و کمک دولت های بورژوایی در منطقه و قدرت های بزرگ آیندۀ تار و پر مخاطره یی را برای بشریت ترسیم نموده است. در خود کشورهای متروپول نیز طبقۀ کارگر و مردم آزادیخواه شاهد عروج جریان ها و فیگورهای فاشیستی بر زمینۀ بحران ساختاری و سرخورده گی اقشار تهی دست و فلاکت اقتصادی یی که بر حیات شان سایه افکنده است، هستند.   « ترامپیسم»  که خود به یک معنی بیان پایان نیولیبرالیسم و سیادت بلامنازع آن در عرصۀ سیاست جهانی می باشد، حاصل موقعیت و وضعیت جدید حاکم در عرصۀ بین المللی است.
با وجود این وضعیت شاهد گسترش مبارزات و اعتراض های کارگری در گوشه و کنار جهان از آن میان ایران هستیم که در نفس خود نویدبخش هستند؛ بروز اعتراضات ملیونی طبقۀ کارگر و نپذیرفتن بربریت جاری این را به اثبات می رساند که نیولیبرالیسم و سرمایه داری سرنوشت محتوم بشریت نبوده، نیست و نخواهد بود. اما در دل این وضعیت آنچه که غایب است و بیشتر از هر زمانی ضرورت وجودش به عینیت درک می شود، تحزب سوسیالیستی کارگران و همبستهگی طبقۀ کارگر و پیشروان سوسیالیست آن در سطح جهان است. طبقۀ کارگر ایران علی الرغم استبداد و توحش لجام گسیختۀ جمهوری اسلامی سرمایه و علی الرغم فقر و محنتی که طی حدود چهل سال بر او تحمیل شده است، با مبارزات و دادن قربانی در دل این سیاهی و تباهی نور امید برافروخت و افق جدیدی را برای ایجاد جامعۀ آزاد و برابر سوسیالیستی ترسیم نمود. پیشرَوِیِ این مبارزات و تحقق آرمان سوسیالیسم در هر کجا و همچنین در ایران مستلزم وجود و رشد حزب سوسیالیستی کارگران است. برای شما کنگرۀ پر بار و توأم با موفقیت آرزو می کنیم و امیدواریم که سیاست ها و تصامیم این کنگره به امر سازمانیابی و استحکام جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر ایران و پیشروی آن در مبارزه با نظام سرمایه داری و رهایی از نکبت جمهوری اسلامی، ممد واقع گردد.

 

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *