حزب سکولار دموکرات ايرانيان: پیام به کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

 

هموطنان گرامی، اعضاء محترم حزب کمونیست کارگری ایران

با تشکر از دعوت اينجانب و دو تنی ديگر از اعضاء شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ايرانيان، و اظهار تأسف از اينکه نتوانسته ام خود در جمع شما باشم، اين پيام مختصر را از طريق دوست ارجمندم، آقای منوچهر يزديان، معاون دببرکل حزب مان تقديم می دارم.

نخست بايد اظهار خوشحالی کنم که بين سکولار دموکرات ها و رهبران حزب کمونیست کارگری ایران چنان تفاهمی برقرار است که نمايدهء حزب شما و نمايندهء حزب ما در زير چتر کنگره سالانهء سکولار دموکرات های ايران، که نهادی مستقل از احزاب ما محسوب می شود، گرد هم می آيند و به رايزنی و تبادل نظر می پردازند. اين اتفاق، که در ميان اپوزيسيون برانداز حکومت اسلامی چندان رايج نيست، نشان از آن دارد که احزاب ما، با برنامه هائی گاه مشابه و گاه مختلف در راستای ادارهء کشورمان در آينده، در ايرانی بودن و موظف بودن به براندازی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، دارای افق مشترکی هستند و آماده اند که در يک فضای دموکرات آينده بجای تلاش برای حذف يکديگر، در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده و از طريق ارائه و دفاع از برنامه های خود بکوشند تا به قوای سه گانهء کشور راه پيدا کرده و دوشادوش هموطنان ديگر خود به تأمين آيندهء آزاد و آباد کشور و ملت ايران بپردازند.

حزب ما که بر اساس باورمندی به پديدهء حقوقی «يک کشور – يک ملت – يک حکومت» بوجود آمده، نخستين تعهد خود را نسبت به برقراری حاکميت ملت و حفظ منافع ملت مان می شناسد و حتی معتقد است که معنای انديشهء «انترناسيوناليسم» هنگامی آشکار می شود که وجود «ناسيوناليسم» موجود در درون اين ترکيب را برسميت بشناسيم و سپس به روابط فی مابين «ناسيون» ها بپردازيم. تصور بين الملل مستلزم تصور ملل است؛ اما مللی که تن به امت شدن نمی دهند و می خواهند با حفظ استقلال خود وارد شبکه ای از روابط حسته با ملل ديگر جهان شوند. پس ما با انترناسيوناليسم مشکلی نداريم اما با کاسموپولتينيسم (يا جهان وطنی) خط کشی می کنيم. به گمان ما، سيستم حقوقی جهان امروز بر اساس تصور «کشور – ملت» ها کار می کند و تا اين سيستم باقی است حزب ما نيز خود را نخست در برابر ملت ايران و سپس در برابر کل بشريت (که در شکل ملل ديگر زندگی می کنند) متعهد می داند.

از نظر ما کمونيسم نگاهی پويا و آينده نگر به جهان بشری دارد و از اين بابت نيز همچون سکولار دموکراسی از ارتجاع و چسبيدن به اشکال پوسيده و افکار ماليخوليائی گريزان است. يعنی، احزاب ما به آينده می انديشند و سرمشق های خود را نخست از ساختار طبيعی روان انسان و سپس واقعيت های پويندهء تحولات تاريخی اخذ می کنند.

نقطهء اشتراک ديگر ما، که البته در تفاسيری گاه دوگانه بيان می شوند، به تبعيض ستيزی ما بر می گردد. ما خواستار جامعه ای هستيم که در آن تبعيض بحداقل برسد و عدالت اجتماعی و اولويت دادن امر جامعه بر امر فردی همواره در دستور کار باشد.

و بالاخره بر پايهء اين اشتراکات است که ما در دشمنی با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان نيز يکديگر را در يک جبهه می يابيم. چرا که حکومت اسلامی مادر و زايندهء ارتجاع و پوسيدگی و زندگی غير طبيعی؛و اردوگاه اصلی تبعيض آفرينی است و، در نتيجه؛ همهء صفات مخالف با اشتراکات ما را در خود دارد و لاجرم ما ناگزيريم که در همکاری با هم اين حکومت را براندازيم.

دوستان گرامی

از جانب حزب سکولار دموکرات ايرانيان و نيز از جانب شخص خود، که همواره در آرزوی ايجاد يک آلترناتيو دموکراتيک و سکولار بوده ام، برگزاری دهمين کنگرهء حزب شما را خجسته باد می گويم و اميدوارم که تصميمات گرفته شونده در اين کنگره همچنان در راستای دفع شر از حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و آفرينش جامعه ای آزاد و رو به آبادی بخود شکل بگيرند و راهگشای همکاری با نيروهای برانداز اپوزيسيون در راستای ايجاد يک آلترناتيو غير دينی و دموکراتيک باشند.

 

با درودهای گرم هموطنانه،

 

اسماعيل نوری علا

رئيس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ايرانيان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *