علیه اسلام سیاسی و راسیسم بمیدان بیائید !

بیانیه کنگره ۱۰

اسلام سیاسی یک جنبش تروریستی، ضد انسانی و فوق ارتجاعی است که از زمان بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی عامل توحش و جنایت در جامعه ایران ودر دو دهه اخیر در خاورمیانه، غرب و درسراسر جهان بوده است.

حزب کمونیست کارگری ایران علیه زن ستیزی، انسان ستیزی و جنایات جنبش اسلامی و همچنین علیه مماشات دولتهای غربی و همراهی پست مدرنیستها و مالتی کالچرالیستهابا این جنبش با تمام قدرت ایستاده و اعتراض میلیونها نفر مردم عاصی از جنبش اسلامی را نمایندگی کرده است.

ما مدام تاکید کرده ایم که ایران کشوری اسلامی نیست، کشوری است با یک حکومت سرمایه داری و فاشیست اسلامی؛ ما پیگیرانه با جنایات جنبش اسلامی، با سنگسار و اعدام و شلاق و انسان ستیزی دولتها و نیروهای اسلامی مقابله کرده ایم. ما  الیت فکری رسمی در غرب که قتل ناموسی را فرهنگ می نامد، حجاب و برقع را جزئی از پوشش زنان میداند و مسجد را نماینده مردم مسلمان نام می نهد را فعالانه نقد و افشا کرده ایم.

ما در دنیا پرچم دفاع از مردمی را در دست داریم که روزانه در ایران و کشورهای اسلام زده مورد تهاجم و تعرض بیرحمانه جنبش اسلامی قرار دارند و  علیه ارتجاع و انسان ستیزی اسلامی مبارزه میکنند و خواهان زندگی انسانی، رفاه و برابری و آزادیهستند.

ما صدای زنان معترض و میلیونها نفر مردمی هستیم که روزانه با مبارزات قهرمانانه خود به سنن و فرهنگ اسلامی و قوانین شریعه نه میگویند.

ما در کنار چهره های سرشناس منتقد مذهب در غرب کوشیده ایم نشان دهیم که در دنیای امروز جنبش اسلامی یک موضوع مهم سیاسی برای همه است و دفاع از سکولاریسم و دستاودهای عصر روشنگری و رنسانس وظیفه همه ما است. ما در مقابل دست اندازی جنبش اسلامی به پایه های مدرنیته و همراهی کلیسا و دستگاه مذهب در اروپا  با این جنبش ایستاده و این دو را نقد و افشا کردیم. نقد به همه مذاهب و تلاش برای دفاع از لائیسیته و سکولاریسم در کنار مترقی ترین سازمانها یک دستاورد فعالیت های ما در سطح بین المللی است.

امروز با عروج نیروهای راست افراطی و راسیستی در اروپا  و آمریکا اسلام سیاسی و تروریسم  اسلامی و دولتهای ارتجاعی نظیر جمهوری اسلامی زمینه تازه ای برای توجیه و تبلیغ سیاستها و عملکرد ضدبشری خود یافته اند. راسیسم و ارتجاع اسلامی دو جریان ارتجاعی ضد بشری هستند که یکدیگر را تغذیه و توجیه میکنند. در این میان نیروهای  لیبرال و چپ سنتی در غرب توجیه و بهانه تازه ای برای سکوت در برابر نیروهای اسلامی و حمایت از آنها یافته اند.

ما یک بار دیگر به همه مردم دنیا اعلام میکنیم که با دو جنبش راسیستی و اسلامی، با دولتها و نیروهای اسلامی از یکسو و با نیروهای نژاد پرست و راست افراطی از سوی دیگر باید قاطعانه مبارزه کرد. این مبارزه تنها از یک موضع رادیکال، انسانی و سوسیالیستی و با پرچم دفاع از منافع جهانشمول همه انسانها میتواند بشریت را از این دو هیولای ضد انسانی خلاص کند. در شرایط امروز جهان دفاع از علم و فرهنگ و هنر و تمدن پیشرو و ارزشهای جهانشمول انسانی مستلزم مقابله قاطعانه با راسیسم و جنبش اسلام سیاسی هر دو است. هر دو این جنبشهای فوق ارتجاعی در بن بست و بی افقی سرمایه داری عصر ما ریشه دارند  و تنها از یک موضع ضد کاپیتالیستی و سوسیالیستی میتوان و باید به مبارزه ای پیگیر و ثمربخش با این جریانات برخاست.

ما به همه زنان و مردان آزاده که قهرمانانه در ایران و در کشورهای اسلام زده علیه نیروها و دولتهای اسلامی ایستاده اند درود میفرستیم و همه نیروهای چپ و سکولار در سراسر جهان را به تقویت این مبارزات فرامیخوانیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *