گزارش هیئت اجرایی حزب به کنگره دهم

گزارش زیر توسط اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب به کنگره ارائه شد.

 

 

 

قبل از اینکه وارد گزارش شوم یادآوری میکنم که گزارش ارگانها و کمپین های مختلف در هفته های گذشته بصورت کتبی در اختیار کلیه نمایندگان کنگره قرار گرفته و اینجا مسئولین ارگانها و کمپین ها فرصت دارند که توضیحات بیشتری درمورد عرصه فعالیت خود بدهند. با توجه به این گزارشات، گزارش هیئت اجرایی که اینجا تقدیمتان میکنم به شرح فعالیت ها نمیپردازد و خیلی فشرده و نسبتا تحلیلی است.

 

فاصله کنگره نهم حزب تاکنون، دوره پیشروی و موفقیت چشمگیر حزب بوده است. فعالیتها و سیاستهای حزب در این دوره بر تحلیل و تشخیص درست اوضاع در ایران و منطقه و جهان، موضعگیری سریع در قبال مسائل سیاسی مهم ایران، و بویژه تمرکز و دخالت هر روزه و سریع در مبارزات جاری کارگران و اعتراضات سایر بخشهای جامعه، از طریق کار میدانی در محل، موضعگیری و منعکس کردن این مبارزات و دفاع فعال از آنها مبتنی بوده است. در این فاصله ثقل سیاسی کارگر، موقعیت چپ در جامعه و ثقل کمونیسم کارگری و حزب افزایش چشمگیری داشته است.

 

در این دو سال و چند ماه، جامعه ایران دوره پر تحرک، پر تحول، پر ابتکار و بسیار مهمی را پشت سر گذاشته است. تلاش این گزارش این است که حزب را در دل این تحولات بررسی کند و نقش حزب را در جامعه و جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی تعقیب کند تا تصویری ابژکتیو و واقعی ارائه داده شود.

 

بدنبال سرکوب خیزش سال ۸۸ بخش قابل توجهی از فعالین وارد عرصه هایی از فعالیت شدند که مستقیما سیاسی و سرنگونی طلبانه نبود. ظاهر مدنی و صنفی داشت. از دفاع از محیط زیست تا حقوق کودکان، دفاع از حقوق حیوانات تا گروههای موسیقی خیابانی و کتابخوانی، دفاع از کولبران و ایجاد انواع نهادها و فعالیت های مدنی و خبرنگاری و دفاع از حقوق زنان یا ال جی بی تی ها و دوچرخه سواری زنان و اعتراض به جاده های ناامن و گروههای ورزشی و کوهنوردی و الخ. امروز این روند به تحولی مهم انجامیده است. صدها و صدها نهاد و حرکت اجتماعی در شهرها و مراکز مختلف شکل گرفته و هزاران نفر در آنها سازمان یافته اند. این عامل مهمی در تغییر فضای جامعه بوده است. عامل برجسته دیگر جنبش کارگری است که در تمام این سالها بی وقفه ادامه داشته و در دو سال گذشته بسیار متعرض تر، گسترده تر، اجتماعی تر و رادیکال تر شده و توازن قوا را برای کل جنبش های اعتراضی و حق طلبانه مساعدتر کرده است. فشار رادیکالیسم جنبش کارگری حتی بر شوراهای اسلامی و خبرگزاری ایلنا که به اصطلاح خبرگزاری کارگری حکومت است کاملا مشهود است. به موازات این تحول زنان که در صف اول خیزش ۸۸ بودند در این نهادها و حرکت ها نقش فعال و برجسته ای ایفا میکنند و به بسیاری از اعتراضات کارگری و توده ای چهره زنانه تری داده اند. فعالین جنبش ۸۸ بار دیگر و اینبار آگاهتر، چپ تر و سازمانیافته تر جلو آمده اند و اینبار کارگران نقشی به مراتب مهمتر در فضای سیاسی اعتراضی جامعه دارند.

 

در این دوره  جامعه بیشتر به خود شکل داده است. کارزارها و جنبش های اجتماعی و شخصیت های آنها از طریق مدیای اجتماعی و شکل دادن به انواع نهادها متشکل تر جلو آمده اند که اکثرا موضعی چپ و آزادیخواهانه دارند. حرکات قومی بیشتر رنگ باخته است. در اعتراضات و جنبش های اعتراضی دفاع از ارزش های پیشرو و انسانی دست بالا پیدا کرده و مطالبات، مضمون آشکار ضد سرمایه داری دارد. احساس همبستگی میان بخش های مختلف مردم رشد چشمگیری کرده است. همبستگی با دستفروشان و کارتن خواب ها و کودکان کار تا نزدیکی میان معلمان و کارگران و همبستگی با خانواده زندانیان سیاسی و جانباختگان و همبستگی وسیع و سراسری با آتش نشانان نمونه هایی از این فضای زنده مبارزاتی را نشان میدهد. شعار یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل بشه به شعار سراسری و تعرض مستقیم علیه حکومت تبدیل شده است. افشای مقامات و حقوق های نجومی آنها و خواست استعفای آنها در اکثر اعتراضات دیده میشود. تجمعات سراسری و مشترک در میان بخش هایی از کارگران صنعتی، معلمان و بازنشستگان منظما در حال رشد است و خواست ها سیاسی تر، تعرضی تر و چپ تر شده است. تعیین رقم چند میلیونی برای دستمزد توسط تشکل های کارگری و توده های بازنشستگان و معلمان که توقعات بالای جامعه را به نمایش میگذارد نمونه ای از این خواستها است. حضور خانواده های کارگری در اعتراضات به یک سنت تبدیل شده و پیوند کارگران با جامعه تحکیم شده است. مدیای اجتماعی بعنوان ابزار گفتمان و اعتراض و سازماندهی وسیعا به کار گرفته شده است. بیانیه مشترک عبدی عظیم زاده یک حرکت مهم در این دوره بود که اتحاد کارگر معلم را تقویت کرد و خواست لغو اتهامات امنیتی به فعالین اعتراضات را در بعدی اجتماعی جا انداخت و بیانیه فراگیر ۱۶ آذر امسال دانشجویان نیز نمونه ای از یک سوسیالیسم اجتماعی و زمینی و عمیق در این دوره بود. جنبش رهایی زن نیز بسیار تعرضی تر شده، بسیار جلوتر آمده و دهها چهره رادیکال جای چهره های ملی اسلامی را گرفته اند. در یک کلام در دو سال گذشته مردم قوی در اعتراضاتشان قوی تر شده اند و جمهوری اسلامی ضعیف تر. مردم اتحاد، روشن بینی و اعتماد بنفس بیشتری پیدا کرده اند و حکومت بحرانی تر، متشتت تر و بی آبروتر شده و اعتماد بنفس گذشته در سرکوب مبارزات مردم را ندارد.

 

تاثیر و رد پای حزب را در این همبستگی ها، در چهره جدید جنبش کارگری، در تقویت گفتمان و شعارها و مطالبات رادیکال در جنبش رهایی زن و حضور فعال زنان در اعتراضات از جمله در اعتراضات کارگران و بازنشستگان، در عرصه زندانیان سیاسی، در زمینه حقوق کودکان، در جنبش دستمزد، در شعارها و خواست ها، در جنبش وسیع ضد مذهبی و در اشکال نوین مبارزه در ایران و در مدیای اجتماعی و گروههای مختلف تلگرامی و فضای چپی و آزادیخواهانه ای که در این جنبش ها جلو آمده است، میتوان بطور آشکار مشاهده کرد.‌ نشریات و اطلاعیه ها و بیانیه ها و تبلیغات کتبی و شفاهی حزب تبلیغات و ادبیاتی صرفا کلی و یا شعارهایی صرفا درست نیست، بلکه حضور حزب را هم در اکثر این عرصه ها نشان میدهد. قطعنامه هایی که به کنگره ارائه شده نیز هیچکدام مباحث و پلاتفرم هایی کلی و مجرد نیستند. اگر در این قطعنامه ها ادعا میشود که فضای چپ در جنبش های اعتراضی رشد کرده و وظایفی در دستور حزب قرار میدهد، اگر از حضور خانواده های کارگری در اعتراضات و تبدیل شدن آن به یک سنت مدرن و اجتماعی و مهم در جنبش کارگری و یا رشد مجامع عمومی کارگری صحبت میکند و یا ادعا میکند که جنبش کارگری در آستانه شکل دادن به تشکل های سراسری است و وظایف تازه ای مقابل حزب میگذارد، هر خواننده ای متوجه میشود که حزب در دل این اعتراضات و در بسیاری لحظات آن حضور داشته و در افت و خیزهای آنها شریک بوده است. ۱۳ سال تبلیغات زنده و کمونیستی ۲۴ ساعته توسط کانال جدید که با همراهی هزاران هزار نفر از کارگران و مردم شریف همراه بوده است، یک ابزار ذیقیمت و یک فورس کمونیسم در ایران بوده و گرایش چپ در جامعه را در ابعادی وسیع و توده ای تقویت کرده است. امروز یک قطب چپ نسبتا قدرتمند در خط مقدم جنبش های اعتراضی و در صحنه سیاسی ایران حضور دارد که جنبش کارگری و فعالین آن و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی که در زمینه های مختلف به کار میدانی و سازماندهی مشغولند، بخش مهمی از این قطب را تشکیل میدهند. فراخوان این کنگره قبل از هرچیز خطاب به این نیروی وسیع است که اگر میخواهند تلاش هایشان همین امروز نتایج چشمگیرتری داشته باشد و تحولات سیاسی امروز تضمین کند که در آینده، جامعه مطلوبشان، جامعه ای مرفه، آزاد و انسانی باشد، باید آلترناتیو سیاسی خود، و حزبی که نماینده آرمانهای عمیق و انسانی مردم باشد را انتخاب کنند و آنرا تقویت کنند. در فضای قطبی امروز جامعه، این قطب چپ باید از هر نظر منسجم و متشکل شود و بویژه در عرصه حزبی تقویت شود.

 

دو سال و نیم قبل کنگره نهم حزب بر تغییرات مهمی که در شرایط مبارزه طبقاتی در ایران و جهان صورت گرفته انگشت گذاشت و بر متحول ساختن همه جانبه پراتیک حزب از طریق دخالتگری و تنیده شدن حزب در مبارزات و رادیکالیزه کردن و تقویت آنها، رابطه فعال با چپ اجتماعی بویژه با نسل جوان و استفاده موثر از مدیای اجتماعی تاکید کرد و حزب در این جهت حرکت کرد و تلاش کرد تغییرات لازم را برای پاسخگویی به شرایط جدید مبارزه طبقاتی ایجاد کند. کمیته های سازمانده و کردستان و سازمان جوانان حزب دخالت بیشتری در اعتراضات و جنبش های اعتراضی کردند و کانال جدید با دهها فعال اجتماعی از فعالین کارگری و معلمان و فعالین دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام و وکلا و غیره مصاحبه کرد که با استقبال گرم آنها مواجه شد. این تشخیص درست و مهمی بود و حزب را بیش از پیش به شرایط جدید مبارزه مربوط و دخیل کرد. با اینهمه باید اذعان کرد که نتوانستیم نیروی لازم را به دخالتگری در اعتراضات و انواع و اقسام نهادهایی که در ایران شکل گرفته است اختصاص بدهیم. تحرک برای اعتراض و متشکل شدن در جامعه بطور محسوسی زیاد شده و زمینه تاثیرگذاری ما واقعا بسیار افزایش یافته و اختصاص نیروی بیشتر به این عرصه باید بلافاصله در دستور کار حزب قرار گیرد.

 

اینجا بنا به ملاحظات امنیتی نه میتوان اسمی از فعالین داخل کشور حزب برد و نه حتی بطور مشخص از حضور حزب در بسیاری از مبارزات چیزی گفت اما امروز برای نشان دادن موقعیت حزب میتوان رد پای حزب را بر متن جامعه قدم به قدم تعقیب کرد و تاثیراتش را مشاهده کرد. اگر نمیتوان از فعالین داخل کشور حزب اسم برد، اگر فعالین داخل امکان حضور در کنگره حزبشان را ندارند، اما با توجه به نقش ارزنده و مهم آنها در بسیاری از عرصه های مبارزاتی، اجازه بدهید از طرف همه شما حاضرین در این کنگره از آنها و تلاش های بزرگ و شجاعانه شان برای پیشروی جنبش آزادیخواهانه مردم و برای تقویت کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری صمیمانه قدردانی کنیم.

 

در زمینه مدیای اجتماعی علیرغم پیشرفتی که در این دوره داشته ایم هنوز کار خیلی بیشتری در مقابل خود داریم. تنها ۹۰ هزار نفر عضو در گروههای سازمان یافته فیس بوکی و حدود ۱۲ هزار نفر در گروههای تلگرام که توسط فعالین حزب سازمان داده شده داریم (این شامل صفحات شخصی اعضای حزب نیست) و ۵۰۰۰ در اینستاگرام. این ارقام نسبت به امکانات و نسبت به نیاز ما بسیار ناچیز است. حضور ما در مدیای اجتماعی و مشخصا تلگرام که ابزار مهم گفتمان سازی و سازماندهی در ایران است لااقل باید ده برابر شود. اینجا لازم است دو سه نکته را هم درمورد کانال جدید بعنوان مهمترین ابزار تبلیغی حزب اضافه کنم. بیشترین بینندگان کانال جدید را همچنان کارگران تشکیل میدهند. در این دوره برنامه های لایو کانال جدید بدلیل مشکلات مربوط به تماس ها جایگاه سابق را از دست داده است که باید بعنوان موضوعی مهم فکری به حال آن کرد. دوم حضور نسل جدید و افزایش چهره های جوان در برنامه های کانال جدید یک نقطه قوت تازه محسوب میشود. بعلاوه سرعت عکس العمل کانال جدید و رهبری حزب نسبت به اتفاقات سیاسی و مبارزاتی بطور محسوسی بیشتر شده است. این روند باید باز هم سریعا تقویت شود. اتفاقات با شتاب بیشتری دارد صورت میگیرد و کانال جدید باید با سازماندهی مناسب تری به استقبال این شرایط برود.

 

در خارج کشور تشکیلات خارج و نقش تعدادی از کادرهای حزب با حجم زیادی فعالیت متنوع، نقش مهمی در حفظ و تقویت فضای رادیکال در خارج داشته، و فعالیت های موثری سازمان داده است. علیه اسلام سیاسی، علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، در دفاع از حقوق پناهندگان،‌ کودکان، زنان و غیره. بخش اعظم فعالیت های کمپینی ما از طریق حضور فعالین حزب در نهادهای غیر حزبی صورت میگیرد. اکثر این نهادها در سطح کشوری و بعضا بین المللی و یا در میان ایرانیان شناخته شده و معتبر و مورد اعتماد هستند و بعضا در ایران نیز شناخته شده هستند. این یک نقطه قوت مهم حزب کمونیست کارگری است که دست ما را برای فعالیت بازتر کرده و امکان دخیل کردن طیف وسیعی از مردم را ایجاد کرده است. در این دوره کمپین ها و فعالیت نهادها از جمله سمینارهایی که سازمان داده اند بیشتر از گذشته، با فعالیت هایی که در داخل کشور جریان دارد و با فعالین اجتماعی در داخل کشور و بطور مشخص در زمینه دفاع از زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و جنبش دادخواهی و علیه اعدام همراه و در ارتباط بوده اند. در خارج کشور باید همچنین به آموزش سیستماتیک اعضای تازه حزب که یک کار نو و عرصه بسیار موفق ما بود اشاره کنیم. عرصه ای که باید بصورت اجتماعی تر و علنی تر ادامه یابد تا طیف بیشتری در اینکار شریک شوند.

 

با وجود همه این فعالیتها در خارج کشور نیز باید اذعان کرد که با وجود صدها کادر و عضو حزب و  پتانسیل زیادی که داریم، اما بدلیل سنگینی بار سنت های ناکارآ و غیر اجتماعی و فقدان آرایش مناسب برای این دوره و همینطور فقدان یک رهبری قبراق و حرفه ای ظرفیت این نیرو به کار نیفتاده است. هر جا دست به کار تازه ای زده ایم جواب گرفته ایم. علاقمندان زیادی هستند که در فعالیت نهادهای نزدیک به حزب و یا خود حزب دخیل شوند اما هنوز به نیروی اجتماعی مان نگاه محدودی داریم و دستمان را به طرف جامعه دراز نکرده ایم.

 

نمونه های بسیار مناسبی هم هست که باید به نوع فعالیت همه واحدها تبدیل شود. میتوان به  فعالیت مینا احدی علیه اسلام سیاسی اشاره کرد که موجب همراه شدن طیفی از زنان ضد مذهب و ضد راسیسم از کشورهای خاور میانه و کشورهای عربی در این مبارزه شده است و یا سازماندهی هشت مارس سال قبل با حضور تعدادی از هنرمندان ایرانی و غیره که نمونه هایی از فعالیت اجتماعی و موثر است. نوع کار مینا احدی یک فعالیت اجتماعی و سطح بالا است. هر ماه به تعداد زیادی سخنرانی و مصاحبه در رسانه های رسمی کشورهای غربی دعوت میشود و به شیوه موثری مبارزه علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی، چپ به اصطلاح ضد امپریالیست و نسبیت فرهنگی و جریانات راسیستی و مماشات دولت آلمان با جمهوری اسلامی را به پیش میبرد. بدلیل حضور بموقع و سریع در زمینه مبارزه با اسلام سیاسی موقعیت مینا در‌ آلمان بعنوان طرف حساب اسلام سیاسی تثبیت شده است. اگر تا چند سال قبل مدافعان خاتمی طرف حساب رسانه های آلمان بودند الان مینا این نقش را دارد. فعالیت های مینا در عین حال به معرفی و شناخته شدن بیشتر کمونیسم کارگری در آلمان و تفاوتش با کمونیسم های سنتی منجر شده است. در زمینه کار اجتماعی موثر همچنین باید به فعالیت های عبدالله اسدی اشاره کرد که باعث شده در شهر گوتنبرگ از اتوریته و موقعیت و محبوبیت ویژه ای برخوردار شود، عضوگیری خوبی صورت گیرد و واحد حزب تحرک قابل توجهی پیدا کند. همینطور باید به فعالیت شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت این کمیته بطور کلی اشاره کرد که اعتبار ویژه ای به این کمیته داده است. این نمونه ها نشان میدهد که چگونه دست بردن به شیوه های اجتماعی فعالیت امکان پیشروی و جذب نیرو میدهد. همینطور باید به فعالیت های متنوع و دائم واحد حزب و سازمان جوانان در استکهلم، و همینطور فعالیت حزب در تورنتو و فرانکفورت و برخی شهرهای دیگر اشاره کرد که نمونه های قابل توجهی از فعالیت سیاسی ارائه میدهند.

 

علیرغم اینکه مدتها است تمرکز فعالیت حزب و رهبری حزب بیشتر به داخل منتقل شده است اما در خارج هم امکان کارهای زیادی هست و باید با رفع ضعفهای موجود نقش پرسروصدا تر و موثری تری داشته باشیم. بویژه مقابله با جمهوری اسلامی در خارج باید جدی تر و فعالتر انجام شود. در عین حال تعداد قابل توجهی از اعضا و فعالین حزب در خارج کشور در ارگان هایی که رو به داخل ایران فعالیت میکنند مانند تلویزیون و گروههای تلگرام و غیره سازمان یافته اند اما دخالت در جنبشهای اعتراضی یکی از دروازه های رشد کمونیسم و حزب در ایران است و لازم است نیروی بسیار بیشتری به این فعالیت ها اختصاص داده شود. این یک مولفه فعالیت حزب در خارج است و به درجه ای که فعالین حزب در خارج کشور نبض شان با فعالیت های داخل کشور بزند و درگیر آن فعالیت ها باشند آکسیون های خارج هم تقویت میشود. تشکیلات خارج باید بیشتر و سازمانیافته تر فعالیت هایش را با داخل هماهنگ کند.

 

در زمینه مالی تامین ماهی بین ۲۰ تا ۲۵۰۰۰ یورو هزینه برای حزبی که هیچ دولتی به آن کمک نمیکند بسیار سنگین است. اما با حمایت فعالین و دوستداران حزب از کمپین های مالی و فاندریزینگ تامین شده است. همینجا اجازه بدهید از طرف کنگره حزب از رفقایی که در زمینه فاندریزینگ نقش برجسته ای ایفا کرده اند و هم کلیه رفقایی که با کمک مالی پی در پی خود به تامین مالی حزب کمک کرده اند عمیقا قدردانی کنم.

 

در ابتدای گزارش به موضعگیری ها و تحلیل های حزب بعنوان یکی از نقاط قوت حزب اشاره کردم. اینجا این نکته را اضافه میکنم که یک عرصه تعطیل ناپذیر فعالیت حزب از یکطرف متوجه ملی اسلامیون و از طرف دیگر متوجه دار و دسته های قومپرست در نقاط مختلف کشور و ناسیونالیست های ایرانی است که در سطح بین المللی هم همیشه مدافع راست ترین و ارتجاعی ترین جناح های حکومتهای غربی هستند. نشریات حزب ظرف اصلی حزب برای مباحث سیاسی تحلیلی از جمله در نقد و افشای این جریانات است. حزب، کمیته ها و فعالین و رسانه های حزب بی وقفه آنها را افشا میکنند و تلاش میکنند زهر ناسیونالیستی و ضد مردمی آنها را خنثی کنند. اینها صرفنظر از دامنه نفوذ کم یا زیادشان مانند ویروسی خطرناک عمل میکنند و حزب وظیفه خود میداند که فعالین و مردم هرچه بیشتری را با خطراتی که جریانات در مقابل مردم ایجاد میکنند آشنا کند و نیروی بیشتری در جدال علیه اینها به میدان بیاورد.

 

و بالاخره اکنون اعتصابات و اعتراضات کارگری و اعتراضات عمومی شتاب بیشتری گرفته و حکومت در سرکوب این اعتراضات ناتوان تر از همیشه است. مردم در راهپیمایی ها و تجمعات مقابل مراکز دولتی رسما حکومتیان را دزد مینامند و علیه حقوق های نجومی شان شعار میدهند، قطب چپ اجتماعی بزرگی در جامعه شکل گرفته است و تشکل یابی که یک معضل تاریخی جامعه ایران بوده و هیچگاه به یک سنت پایدار تبدیل نشده بود، امروز دارد به یک سنت تبدیل میشود. اینها تحولاتی تاریخی اند که حزب در زمینه سازی برای آنها نقش روشنی بازی کرده است. کنگره دهم حزب در شرایطی اینچنین برگزار شده و امیدوارم با مباحث و مصوباتش حزب را برای برداشتن گامهای بزرگ دیگری در تقویت و تعمیق و متشکل کردن کارگران و توده های مردم آماده تر سازد و خود نیز قوی تر از پیش در صحنه سیاسی ایران و در خط مقدم مبارزات مردم علیه سرمایه داری و حکومت اسلامی آن، عرض اندام کند. دیر یا زود، انقلابی صورت میگیرد و بساط حکومت را برمیچیند اما روندی که امروز در جامعه جریان دارد یک روند بسیار زیر و رو کننده و مهم و شورانگیز است که دارد آینده جامعه را میسازد. حزب باید با تمام قوا این روند را تقویت کند. در شرایط کنونی این مهمترین دروازه بسط نفوذ حزب در جامعه و رسیدن به موقعیتی است که امکان رهبری جنبش سرنگونی را داشته باشد.

 

اجازه بدهید در اینجا از طرف کنگره دهم حزب به کلیه رهبران و فعالین کارگری، از فعالین معلمان و بازنشستگان تا فعالین جنبش دانشجویی، از زنانی که بی وقفه در مقابل قوانین ضد زن و ارگانهای سرکوبگر حکومت قهرمانانه ایستادگی کرده اند، تا کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی نیز شجاعانه به مبارزه خود ادامه میدهند، از خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان که جنبش دادخواهی را شکل داده اند و هزاران فعالی که در عرصه های مختلف دفاع از حقوق کارگران، زنان، کودکان، محیط زیست، ال جی بی تی ها و یا از آزادی موسیقی و آواز خوانی زنان، از آزادی بیان و یا علیه تحجر و قوانین مذهبی و دهها عرصه دیگر جانانه مبارزه میکنند و از هزاران انسان معترض و آزادیخواهی که با حضور در مدیای اجتماعی انحصار رسانه های ارتجاعی را در هم شکسته اند، درود بفرستیم و بر نقش پر اهمیت تک تک این فعالین در همه زمینه های مبارزه که علیرغم هزینه سنگین زندان و انواع  محرومیت های اجتماعی، فضای شورانگیزی در جامعه شکل داده اند تاکید کنیم و برایشان صمیمانه آرزوی موفقیت کنیم. اینها یک رکن مهم و حیاتی جنبش آزادیخواهانه مردم برای خلاصی از نظام نکبت بار اسلامی هستند و جای محکمی در قلب مردم دارند.

 

و بالاخره لازم است از تک تک اعضا و کادرهای حزب و از نسل جوان حزب تا دوستداران حزب که با فعالیت های خود، حزب را در این موقعیت تازه قرار داده اند از طرف کنگره حزب صمیمانه قدردانی کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *