قطعنامه در مورد تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد

مصوب کنگره  دهم

 

١- بی اعتبار شدن الگوی حکومتی ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق موقعیت جریانات ناسیونالیست کرد در ایران و دیگر کشورها را تضعیف کرده است.  نمونه اقلیم کردستان که در مقطعی به کعبه آمال ناسیونالیستها و بعنوان مدینه فاضله ناسیونالیسم کرد معرفی میشد، اکنون به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. موج نارضایتی مردم کردستان عراق از این حکومت ناسیونالیستی و به جریان افتادن اعتراضات توده ای حول مطالبات اقتصادی و رفاهی و آزادی های اجتماعی فضای تازه ای به کردستان داده است. مردم کردستان عراق در حرکتهای اعتراضیشان نفرت و خشم عمیق خودرا از دولت اقلیمی علنا بیان میکنند و خواستار برکناری احزاب حاکم هستند.

٢- قدرتگیری احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق از اوایل دهه نود میلادی تحرک تازه ای در میان نیروها و احزاب  ناسیونالیستی کرد در ایران ایجاد کرد. برخی از احزاب ناسیونالیست کرد با الهام از تجربه عراق به دولت آمریکا و رسیدن بقدرت در چهارچوب سیاستهای منطقه ای آمریکا امید بستند.حتی بخشی از نیروهای چپ سنتی و ناسیونالیستیدر کردستان و حامیان سراسریشان  پرچم فدرالیسم را به عنوان راه حل ستم ملیو مسئله ملی کرد بلند کردند.اکنون تجربه عملا شکست خورده  کردستان عراق و همچنین همبستگی مبارزاتی مردم کردستان با بقیه مردم ایران این طرحها و “راه حل” های ناسیونالیستیرا به عقب رانده و در جامعه حاشیه ای کرده است.

٣-  تجربه کردستان عراق یک بار دیگرنشان میدهد که مردم تنها با رفع ستم ملی خوشبخت نخواهند شد. برخلاف ادعای جریانات ناسیونالیستی کرد، رفع ستم ملی فقط یکی از خواسته های بر حق مردم کردستان در هر چهار کشور است. مردم ساکن کردستان همانند بقیه ساکنین کشور در همه بخشهای دیگر، دهها مطالبه و خواست حق طلبانه دارند که با حل مساله ملی پاسخ نمیگیرند. احزاب ناسیونالیست کرد و جنبشهای ملی نه تنها این خواسته ها را نمایندگی نمیکنند، بلکه  یک مانع اساسی بر سر راه اتحاد مردم  و تحقق مطالبات آزادیخواهانه محسوب میشوند.

٤- اساس و محور مبارزه مردم در کردستان ایران، مقابله با مصائبی است که جمهوریاسلامی به تمام مردم ایران تحمیل کرده است. اعتراضات و مبارزات مردم در کردستان ایرانبطور واقعی و عملی بخشی از مبارزه سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی استو از این نقطه نظر ستم ملی و نیروهای ناسیونالیستی مدعی حل این مساله در مقایسه با مناطق دیگر کردستان بویژه کردستان عراق  ثقل و جایگاه فرعی تر و حاشیه ای تری دارد. این شرایط الگوهای ناسیونالیستی را در کردستان ایران بیش از مناطق دیگر بی اعتبار میکند.

٥ـ احزاب و نیروهای ناسیونالیستی،اعم از ناسیونالیسم  کرد و فارس، عامل تفرقه و تشتت و اشاعه دهنده تعصبات قومی و ملی در میان مردم هستند. یک پیش شرط رهائی مردم کردستان از ستم ملی و  فقر و محرومیت و همه مصائبی که جمهوری اسلامی به مردم  سراسر ایران تحمیل کرده است،نقد و افشا و منزوی کردن جریانات و احزاب ناسیونالیستی است.

با اتکا به مولفه های فوق ما توجه فعالین و رهبران جنبشهای اجتماعی آزادیخواهانه و چپ و کمونیست جامعه را به نکات زیر جلب میکنیم.

١ـ  راه حل ما برای رفع ستم ملی اینست که حقوق همه افراد جامعه به عنوان شهروندان متساوی الحقوق برسمیت شناخته بشود.

٢- حل مسئله ملی کرد تنها با رجوع به آرا مردم ساکن کردستان و برگذاری رفراندوم ممکن خواهد شد. مردم ساکن مناطق کردنشین در کشورهای ایران و عراق و سوریه و ترکیه حق دارند در یک رفراندوم آزاد درباره ماندن یا جدا شدن  از کشور مربوطه تصمیم بگیرند.

٣ـ ما از مبارزات آزادیخواهانه مردم در کردستان عراق پشتیبانی میکنیم و در شرایط حاضر با توجه به تاریخ و شرایط ویژه عراقراه حل مساله کرد در عراق را استقلال کردستان از عراق میدانیم.

٤- ما نقد و حاشیه ای کردن فرهنگ و سنت و سیاستهای جنبش ناسیونالیستی را یک امر و وظیفه همیشگی خود می دانیم.

٥ـ ما همه نیروها و فعالین چپ و سکولار و آزادیخواه را به مبارزه پیگیر و فعال حول مطالبات فوری و حق طلبانه مردم و رهایی جامعه از ستم ملی و برای حل مسئله ملی کرد فرامیخوانیم.

حزب کمونیست کارگری  با تمام توان در پیشبرد سیاستهای فوق خواهد کوشید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *