قرار در مورد ورزش زنان

 مصوب کنگره دهم

با توجه به اینکه ورزش زنان یکی از عرصه های بروز تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسی علیه زنان، است. با توجه به اینکه کارزارهای اجتماعی مهمی بر سر این موضوع از جمله حق زنان برای ورود به استادیوم های ورزشی، حق دوچرخه سواری زنان، اعتراض علیه شرط حجاب برای شرکت زنان در عرصه های مختلف ورزشی، در ایران جاری است. و با توجه به اینکه ورزش هم اکنون یکی از عرصه های مهم اعتراضی جنبش رهایی زن در ایران است، حزب در راستای مبارزه علیه آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی آن، حمایت همه جانبه خود را از این مبارزات اعلام میدارد و برای تقویت و گسترش این کارزارها تلاش میکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *