قرار در باره نقش مخرب ناسیونالیسم ترک و ضرورت مقابله با آن

مصوب کنگره دهم

١- جامعه ایران – از جمله آذربایجان – صحنه اعتراضات گسترده و دائمی توسط کارگران، زنان، جوانان و توده های وسیع مردم علیه فقر، تبعیضات اجتماعی، نابرابری و سرکوب و قوانین مذهبی است. پیشروی و پیروزی این مبارزات در گرو اتحاد و همیاری و همبستگی همه این مردم در برابر حکومت اسلامی است.

٢-  ناسیونالیسم در همه اشکال آن – از ناسیونالیسم عظمت طلب آریایی گرفته تا ناسیونالیستهای قوم پرست – یک جریان راست ارتجاعی و یک نیروی مخرب سیاسی است که مشغول نفرت پراکنی میان بخشهای مختلف مردم و تفرقه انداختن در صفوف اعتراضات مردم است. محافل حاکم در خود جمهوری اسلامی نیز آگاهانه در تحریکات ناسیونالیستی و قوم پرستانه نقش ایفا میکنند.
٣- ناسیونالیسم ترک یکی از مخربترین و فعال ترین شاخه های ناسیونالیسم است که تلاش میکند ستم و تبعیض و تحقیر علیه مردم آذربایجان را دستمایه تبلیغات ارتجاعی خود قرار دهد. آشکارا افکار فاشیستی برتری نژادی را تبلیغ میکند و دستش در دست مرتجعین درون حکومت اسلامی و برخی دیگر حکومتهای ارتجاعی منطقه برای تفرقه انداختن در اعتراضات مردم است. نفرت پراکنی میان کارگران و مردم محروم آذربایجان علیه سایر هم طبقه ای ها و هم سرنوشتهایشان در سایر نقاط ایران اساس سیاست و عملکرد ناسیونالیسم ترک است.

٤-  جریانات ناسیونالیستی نیروهای ارتجاعی هستند که با نفرت و تعصب پراکنی ملی و قومی یکدیگر را تغذیه میکنند، به یکدیگر زمینه میدهند و عملا همدیگر را تقویت میکنند. تبلیغات و عملکرد فاشیستی ناسیونالیسم ترک علیه مردم کردستان و دیگر مناطق ایران عملا در خدمت ناسیونالیسم ایرانی و سایر ناسیونالیستهای قوم پرست قرار دارد. این تفرقه افکنی های ملی- قومی در تضاد و تقابل با مبارزه متحدانه مردم برای رسیدن به خواسته های انسانیشان عمل میکند و عملا در خدمت جمهوری اسلامی است.

٥-  کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری برای تقویت و متحد کردن صف بزرگ آزادیخواهی و برابری طلبی در آذربایجان علیه ناسیونال – فاشیسم ترک، ترک ستیزی ناسیونالیسم فارس، و علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کند. کنگره دهم حزب با تاکید مجدد بر اهمیت مقابله با هرگونه تحرک ناسیونالیستی از رهبری منتخب حزب میخواهد در جهت تقویت این عرصه از مبارزه فعالیت همه جانبه تری را در دستور بگذارد. کنگره همه نیروهای چپ و آزادیخواه و برابری طلب و فعالین جنبشهای اعتراضی را فرامیخواند برای مقابله با ناسیونالیسم و ناسیونالیستها و جهت تقویت این عرصه از مبارزه متحدانه به میدان بیایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *