Category Archives: اسناد و مصوبات حزب

علیه اسلام سیاسی و راسیسم بمیدان بیائید !

بیانیه کنگره ۱۰ اسلام سیاسی یک جنبش تروریستی، ضد انسانی و فوق ارتجاعی است که از زمان بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی عامل توحش و جنایت در جامعه ایران ودر دو دهه اخیر در خاورمیانه، غرب و درسراسر جهان بوده است. حزب کمونیست کارگری ایران علیه زن ستیزی، انسان ستیزی و جنایات جنبش اسلامی و همچنین…

Read more

اطلاعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲اسفند۱۳۹۵ (۱۱ و ۱۲مارس ۲۰۱۷) به شکل علنی در کشور آلمان برگزار شد. جلسات و مباحث کنگره مستقیما و بطور زنده از طریق تلویزیون کانال جدید و اینترنت پخش میشد. کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم…

Read more

گزارش هیئت اجرایی حزب به کنگره دهم

گزارش زیر توسط اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب به کنگره ارائه شد.       قبل از اینکه وارد گزارش شوم یادآوری میکنم که گزارش ارگانها و کمپین های مختلف در هفته های گذشته بصورت کتبی در اختیار کلیه نمایندگان کنگره قرار گرفته و اینجا مسئولین ارگانها و کمپین ها فرصت دارند که توضیحات…

Read more

قطعنامه در موردجنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران

مصوب کنگره دهم   ۱- تقابل میان توده مردم و حکومت گسترده و تعمیق شده و ابعاد تازه ای پیدا کرده است. شکل گیری جنبشهای اجتماعی و حرکات اعتراضی گسترده مردم  در عرصه های متعدد و با شیوه هائی بدیع و ابتکاری در مقابله با قوانین و سیاستهای ضد انسانی حکومت، مضمون صریحا ضد کاپیتالیستی…

Read more

قطعنامه در مورد عروج راست افراطی در غرب

مصوب کنگره دهم   ١- سر بلند کردن راست افراطی در غرب ( انتخاب ترامپ، برگسیت، نفوذ احزاب راسیستی در برخی کشورهای اروپایی) یک پیامد بحران و بی افقی بورژوازی جهانی و مشخصا بی اعتباری سیستم حکومتی بورژوازی در غرب است. در شرایطی که فریدمنیسم و نئولیبرالیسم به بن بست رسیده و کینزینیسم و دولت…

Read more

قطعنامه در مورد تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد

مصوب کنگره  دهم   ١- بی اعتبار شدن الگوی حکومتی ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق موقعیت جریانات ناسیونالیست کرد در ایران و دیگر کشورها را تضعیف کرده است.  نمونه اقلیم کردستان که در مقطعی به کعبه آمال ناسیونالیستها و بعنوان مدینه فاضله ناسیونالیسم کرد معرفی میشد، اکنون به نقطه ضعف آن تبدیل شده است. موج…

Read more

قطعنامه در مورد موقعیت ویژه جنبش کارگری

مصوب کنگره دهم جنبش کارگری در ایران در آستانه جهشی بزرگ قرار گرفته است. در فضای متحول اجتماعی و موج هم سرنوشتی و همبستگی با مبارزات کارگری، این جنبش اکنون ثقل سیاسی مهمی در جامعه پیدا کرده، و به آستانه ایجاد تشکلهای توده ای کارگری رسیده است. مهمترین مولفه های این تحول و پیشروی چنین…

Read more

قطعنامه در مورد رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی

مصوب کنگره دهم تقابل مردم با جمهوری اسلامی در سراسر جامعه و در تمام عرصه های اجتماعی جریان دارد. این مبارزه ای است که دائما به لحاظ طبقاتی عمیق تر و به لحاظ دامنه گسترده تر و فعالتر میشود. این جنبش صرفا یک جنبش مطالباتی نیست، بلکه جنبشی است که مصائب اساسی سرمایه داری حاکم…

Read more

قرار در مورد ورزش زنان

 مصوب کنگره دهم با توجه به اینکه ورزش زنان یکی از عرصه های بروز تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسی علیه زنان، است. با توجه به اینکه کارزارهای اجتماعی مهمی بر سر این موضوع از جمله حق زنان برای ورود به استادیوم های ورزشی، حق دوچرخه سواری زنان، اعتراض علیه شرط حجاب برای شرکت زنان در…

Read more

قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری

مصوب کنگره دهم   با توجه به اینکه ١-  تشکل نه تنها ابزار و سلاح مبارزه بلکه ظرف تحقق و تحکیم هویت جمعی و ابراز هویت طبقاتی کارگر است و ازینرو بعنوان یک امر و هدف در خود جایگاه مهم و حیاتی در جنبش کارگری دارد. ٢-  در شرایط حاضر از یکسو تشکیل مجمع عمومی…

Read more