Category Archives: از ما میپرسند

شما چرا با فدرالیسم مخالفید؟

حمید تقوائی: فدرالیسم در شرایط امروز یک امر و خواست کاملا ارتجاعی است چون بجز عقبگرد از جوامع مدنی  مبتنی بر حقوق شهروندی مساوی برای همگان به جوامع چند پارچه قومی- مذهبی – نژادی معنائی ندارد. این نوعی بازگشت به جوامع ماقبل سرمایه داری است. بورژوازی در بدو بقدرت رسیدنش  در مقابله با جوامع ملوک…

Read more

حقوق فرد در برنامه حزب کمونیست کارگری …

حقوق فرد در برنامه حزب کمونیست کارگری جایگاه زیادی دارد. آیا واقعا این مساله اینقدر مهم است یا برای خنثی کردن تبلیغات ضد شوروی سابق است که در آن حقوق فرد جایگاهی نداشت؟   اصغر کریمی: حقوق فرد در برنامه حزب جایگاه زیادی دارد چون بخشی از هویت ما است. جنبه تبلیغاتی ندارد و بخاطر…

Read more

چرا با اعدام مخالفید؟ جایگاه مبارزه علیه اعدام در جمهوری اسلامی چیست؟

حمید تقوائی پاسخ می دهد: ما با اعدام به هر دلیلی و در هر جا مخالف هستیم. از نظر ما اعدام یک کیفر و مجازات نیست بلکه یک جنایت است. نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر انسانی و حقوقی و قضائی اعدام قابل توجیه و قابل دفاع نیست و باید مانند بسیاری دیگر…

Read more

چرا هنوز به دیکتاتوری پرولتاریا معتقدید؟

علی جوادی پاسخ می دهد: اجازه دهید در پاسخ از منصور حکمت یاری بگیرم. منصور حکمت در سمینار دوم مبانی کمونیسم کارگری به طور مفصل به این سئوال در بستر بحث مقوله “دولت” پرداخته است. میگوید: “یک بحث دیگر ما بحث دولت است. بحث دیکتاتوری پرولتاریا، که یک موضوع تفکیک کننده گرایشات سوسیالیستی مختلف بوده.…

Read more

سوسیالیسم همین امروز به چه معناست؟

از ما می پرسند: “سوسیالیسم همین امروز” یکی از شعارهای حزب است. چقدر این شعار با واقعیات امروز جامعه بشری و مشخصا ایران خوانایی دارد؟ کاظم نیکخواه پاسخ می دهد: سوسیالیسم همین امروز دقیقا پاسخی به واقعیات امروز  جامعه بشری است. یک پاسخ منطبق بر مصالح کل جامعه. سوسیالیسم همین امروز تاکیدی بر این است…

Read more

می گویند شما خیلی زیاده خواه هستید بهتر نیست آدم انتظار و توقعش را کمی پایین تر بیاورد که زودتر به نتیجه ای برسد؟

مصطفی صابر: اینکه توقع تان را پایین بیاورید و قناعت کنید و غیره، تقریبا به قدمت پیدایش جوامع  طبقاتی است. از وقتی که عده ای مالک وسائل تولید اجتماعی شدند و اکثریت مردم تولید کننده مجبور شدند برای آنها کار کنند، چه بصورت برده یا رعبت و چه بصورت کارگر، همیشه یک شعار طبقات حاکم…

Read more

…فکر میکنید کمونیسم میتواند نفوذ توده ای بدست آورد و به پیروزی برسد؟

از ما میپرسند: تعداد نه چندان کمی از مردم از جمله کارگر و زحمتکش مذهبی هستند و یا کم و بیش اعتقادات مذهبی بر آنها حاکم است. علیرغم این فکر میکنید کمونیسم میتواند نفوذ توده ای بدست آورد و به پیروزی برسد؟ اصغر کریمی: اجازه بدهید ابتدا دو نکته را تاکید کنم. اولا کمونیسم فی…

Read more

آیا بعد از شکست کمونیسم در چین و شوروی و تبلیغات عظیم ضد کمونیستی رسانه ها، کمونیسم همچنان شانس موفقیت دارد؟

حمید تقوائی:کمونیسم مدل شوروی چیزی فراتر از یک سرمایه داری دولتی و برنامه ریزی شده نبود و لذا شکست آنرا نباید به پای کمونیسم نوشت. دولتها و رسانه های بورژوایی چنین تبلیغ میکنند که در شوروی سوسیالیسم و کمونیسم شکست خورد اما حتی صاحبنظران و آکادمیسنهای بورژوائی میدانند آنچه در شوروی و بلوک او فروپاشید…

Read more

چرا با سیستم فدرالیستی در ایران مخالفید؟. مگر مثلا در آمریکا و یا آلمان فدرالیسم وجود ندارد؟ این چه بدی ای دارد؟

محمد آسنگران: ما با سیستم حکومتی فدرال مخالفیم زیرا این یک عقب گرد است نه طرحی برای پیشرفت جامعه. این طرح با هر تفسیری که بخواهد همراه بشود عملا و با توجه به تجربیات دو دهه گذشته طرحی بر مبنای قومیت و ملیت و مذهب خواهد بود. جامعه را از مدنیت و حقوق شهروندی دور…

Read more

از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش که شعار استراتژیک کمونیست ها ست یعنی چه؟   

مصطفی صابر: این شعار بطور خلاصه  برابری واقعی بین انسانها را بیان میکند. برای اینکه انسانها واقعا از فرصت های برابر در زندگی اجتماعی برخوردار باشند، لازم است که همه ویژگیهای فردی آنها در نظر گرفته شود. قابلیت ها و توان هر عضو جامعه، و همینطور نیازهای وی، طبعا با افراد دیگر متفاوت است. یک…

Read more